Soutež pro techniky – UKONČENA

Pravidla soutěže „#jsemtalent“ (dále jen soutěž)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „#jsemtalent“.

1) Pořadatel soutěže

 1. Pořadatelem soutěže pod názvem “#jsemtalent” je společnost Talentica s.r.o (dále jen „pořadatel“ nebo “Talentica”) se sídlem: Revoluční 725/11, Praha 1 – Staré Město, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 157738. DIČ: CZ 289 83 076, IČ: 289 83 076
 2. Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook. Pravidla k akci obsahují prohlášení o kompletním osvobození společnosti Facebook od závazků každým účastníkem. Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Účastník poskytuje informace pořádající společnosti a ne společnosti Facebook.

2) Termín konání soutěže:

 1. Soutěž probíhá od 2. 11. 2017 do 13. 12. 2017. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 18. 12. 2017 na stránkách www.talentica.cz a na Facebooku personální agentury Talentica (https://www.facebook.com/talentica.cz).
 2. Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemní stránce Talenticy na Facebooku (https://www.facebook.com/talentica.cz) s odkazem na tato kompletní pravidla.

3) Výhry v soutěži:

 1. Do soutěže jsou vloženy tři výhry: Výhrou za první místo je Sony PlayStation 4, za druhé místo Lenovo Yoga Tablet 3, za třetí místo Garmin vivomone Sport (SmartWatch).

4) Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let s aktuálním pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník soutěže“), která v době konání soutěže zveřejnila svou autorskou fotografii v souladu s pravidly soutěže.
 2. Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/legal/terms/update.

5) Pravidla soutěže

 1. Soutěžní úkol zní Sdílejte na Vašem Facebook profilu originální autorskou fotografii Vaší osoby při výkonu technické profese, přidejte k ní hashtag #jsemtalent a označte oficiální facebookovou stránku personální agentury Talentica (https://www.facebook.com/talentica.cz), (dále také jako„soutěžní příspěvek“). Fotografie musí být na Vašem profilu sdílena VEŘEJNĚ (Sdíleno s: Veřejný).
 2. Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednu výhru.
 3. Fotografie mohou Soutěžící sdílet na svém Facebook profilu (nebo zasílat na e-mail info@talentica.cz) ve vymezeném období od 2. 11. 2017 do 30.11. 2017 do 23:59. (Změna: Soutěžící mohou fotografie sdílet na Facebooku nebo zasílat na e-mail info@talentica.cz do 3. 12. 2017 do 23:59) Pořadatel následně vybere 10 nejlepších fotografií, které budou 6. 12. 2017 uveřejněny v albu #jsemtalent na oficiálním Facebook profilu personální agentury Talentica s.r.o. (https://www.facebook.com/talentica.cz) a bude možné pro ně hlasovat formou kliknutí na odkaz „To se mi líbí“ – tzv. „lajkováním“ do 13. 12. 2017 do 18:00 hodin.
 4. „Lajkovat“ může kterýkoliv uživatel registrovaný na Facebooku. Každý uživatel může hlasovat pro neomezený počet soutěžních fotografií. Započítány nebudou hlasy z duplicitních účtů a hlasy udělené po skončení hlasování, tedy po 18:00 13. 12. 2017.
 5. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 18. 12. 2017 na stránkách www.talentica.cz a na Facebooku personální agentury (https://www.facebook.com/talentica.cz).
 6. Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí s tím, že pořadatel může zveřejnit vybrané soutěžní příspěvky na internetových stránkách pořadatele, na jeho profilu na síti Instagram, na síti Facebook, na síti LinkedIn a na síti Twitter. Zároveň může pořadatel soutěžní příspěvek použít do videa z konání akce, které bude zveřejněno na sítích Facebook, YouTube, Instagram a Twitter.
 7. Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

6) Výherce

 1. Výherci soutěže se stávají autoři těch soutěžních příspěvků, které získají nejvíce hlasů „To se mi líbí“. A to tak, že autor příspěvku s nejvyšším počtem hlasů získává výhru za 1. místo Sony PlayStation 4). Účastník, jehož příspěvek se v počtu hlasů umístí na druhém místě, získává výhru za druhé místo (Lenovo Yoga Tablet 3) a účastník, jehož soutěžní příspěvek skončil v počtu „To se mi líbí“ na třetím místě, získává hodinky Garmin vivomone Sport.
 2. V případě, že se objeví dva a více příspěvků, se stejným počtem hlasů „To se mi líbí“, na prvním, druhém či třetím místě, rozhodne o vítězi pořadatel losem.
 3. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník soutěže, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Výherce je povinen doručit Talentice potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.
 4. Výherce bude vybrán a zveřejněn na oficiálním Facebook profilu personální agentury Talentica a zároveň bude vyrozuměn soukromou zprávou přes Facebook do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže, t.j. do 21. 12. 2017.
 5. Aby mohl výherce získat cenu, musí Talentice doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa).
 6. Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 7 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 7. Talentica je oprávněna zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek, město bydliště a fotografii výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.
 8. Cena bude výherci odevzdaná dle domluvy v období do 31. 1. 2018, osobně v prostorách společnosti Talentica s.r.o. v Praze eventuálně v Brně, případně poštou na uvedenou adresu.
 9. Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého vybere pořadatel.

7) Závěrečná ustanovení

 1. Personální agentura Talentica s.r.o. si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit příspěvky, které:
  1. prokazatelně nebudou autorským dílem soutěžícího
  2. budou vulgární, v rozporu s dobrými mravy či platnou legislativou ČR.
 2. Účastí v soutěži soutěžící vyjadřují souhlas:
  1. s těmito pravidly a podmínkami, jež se také zavazují plně dodržovat
  2. se zařazením všech jimi poskytnutých osobních údajů v rámci této soutěže do databáze Talentica s.r.o., a s jejich následným zpracováním pro obchodní, marketingové a jiné účely
  3. s uveřejněním jejich soutěžních příspěvků na stránkách a sociálních sítích patřících personální agentuře
  4. s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení (příp. pseudonym) soutěžícího v souvislostí s touto soutěží v rámci propagačních aktivit
  5. že mohou být pořizovány a zveřejňovány zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v rámci propagace personální agentury Talentica.
 3. Personální agentura Talentica se zavazuje s poskytnutými kontaktními údaji naložit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto údaje budou použity výhradně za účelem další komunikace se soutěžícími a nebudou poskytnuty třetím stranám.
 4. Pořadatel je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.
 5. Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže. Pořadatel neodpovídá za poškození či ztrátu spojené s dodávkou výhry. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

 

 

 

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

Souhlasím